Assistant Principal Officer

Details

Job Type
Other
Employer
The Irish Human Rights and Equality Commission
Region
Dublin
Hours
Position
Closes:

Assistant Principal Officer

Osborne are delighted to be partnering with the Irish Human Rights and Equality Commission in the recruitment of an Assistant Principal Officer.

The Organisation

The Irish Human Rights and Equality Commission is Ireland’s national human rights and equality institution. It was established in November 2014 under the Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014 with a statutory mandate to:

 • Protect and promote human rights and equality.
 • Encourage the development of a culture of respect for human rights, equality, and intercultural understanding in the State
 • Promote understanding and awareness of the importance of human rights and equality in the State.
 • Encourage good practice in intercultural relations, promote tolerance and acceptance of diversity in the State and respect for the freedom and dignity of each person, and,
 • Work towards the elimination of human rights abuses, discrimination and prohibited conduct.

IHREC’s strategy and policy is determined independently by the fifteen members of the Commission who are appointed by the Head of State, President Michael D. Higgins. The diverse membership of the Commission broadly reflects the nature of Irish society. 

The Director of the Commission leads the staff in the delivery of the work of IHREC in accordance with the strategy and policies of the Commission.  The staff of the Commission work in five teams: Policy & Research, Strategic Engagement, Legal, Anti-Human Trafficking and Corporate Services. Permanent staff of the Commission are civil servants in the service of the state.

Our work ranges from operating at the policy level to review the effectiveness of human rights and equality law, policy and practice in the State and within public bodies, to working with communities and civil society to monitor and report on people’s real-life experiences of human rights and equality in practice.

The Policy & Research teams work includes in house and commissioned research projects; international reporting to human rights treaty monitoring bodies; domestic policy inputs and submissions and legislative observations; and promotion of equality and human rights data collection.

Our legal powers include giving practical help, including legal assistance, to give people an understanding of the means by which to vindicate their rights. We also intervene as amicus curiae in the Superior Courts in cases relevant to human rights or equality rights. 

Whether addressing individual concerns, engaging with government or public bodies on policy and practice issues or raising awareness with public audiences on human rights and equality, our mission is to build a just and inclusive society that protects and promotes human rights and equality in Ireland.

The Role

IHREC is now seeking a suitably qualified and committed individual to take up the role of Assistant Principal – Research Management.

The Assistant Principal – Research Management will play an important role within the Policy &  Research team and is key to the design and delivery of externally commissioned and in house research    and data projects, and to the analysis, interpretation and communication of evidence to support the team’s policy advocacy and monitoring work.

The main responsibilities of this role will include:

 • Design and delivery of externally commissioned and in house research and data projects;
 • Analysis interpretation and communication of empirical evidence;
 • Development of advice on the strategic development of national and European equality and human rights data; and
 • Management and motivation of staff.

The responsibilities outlined above should not be regarded as comprehensive in scope and may be added to or altered as required, in line with the requirements of IHREC.

Application and further information

All candidates should visit https://osborne.ie/ihrec-employment-opportunities/ for more information on available positions at the Commission with the corresponding downloadable information booklet for each position.

Applications should be submitted via email and must include:

 • A completed Application Form outlining why you wish to be considered for the post and how your skills and experience meet the requirements for the position'

Only applications fully submitted will be accepted into the campaign.

Tá ríméad ar Osborne dul i gcomhpháirtíocht le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas chun Príomhoifigeach Cúnta a earcú.  Chun sonraí a fháil faoin suíomh agus eolas ar conas iarratas a dhéanamh, féach na sonraí thíos.

An Eagraíocht

Is éard is Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas ann ná an institiúid náisiúnta atá freagrach as cearta an duine agus comhionannas. Bunaíodh é i Samhain 2014 faoi Acht Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, agus an sainordú seo a leanas aige:

 • Cearta an duine agus comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn,
 • Forbairt cultúir a spreagadh ina léireofar meas ar chearta daonna, ar chomhionannas agus ar thuiscint idirchultúrtha sa Stát,
 • Tuiscint agus feasacht a chothú maidir leis an tábhacht a bhaineann le cearta daonna agus comhionannas sa Stát,
 • An dea-chleachtas a spreagadh ó thaobh caidreamh idirchultúrtha de, caoinfhulaingt agus glacadh le hilchineálacht a chur chun cinn sa Stát, mar aon le meas ar shaoirse agus dhínit gach aon duine, agus
 • Oibriú ar mhaithe le deireadh a chur le treascairtí ar chearta an duine, idirdhealú agus iompar coiscthe.

Is iad na cúig chomhalta déag den Choimisiún arna gceapadh ag an gCeann Stáit, an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, a chinneann straitéis agus beartas IHREC go neamhspleách. Léiríonn ballraíocht éagsúil an Choimisiúin nádúr shochaí na hÉireann den chuid is mó. 

Tá Stiúrthóir an Choimisiúin i gceannas ar an bhfoireann i soláthar obair IHREC de réir straitéis agus bheartais an Choimisiúin.  Oibríonn foireann an Choimisiúin i gcúig fhoireann. Beartas agus Taighde; Rannpháirtíocht Straitéiseach; Dlí; Gáinneáil ar Dhaoine a Chosc; agus Seirbhísí Corparáideacha. Státseirbhísigh ar fónamh sa Stát is ea foireann bhuan an Choimisiúin.

Tá réimse leathan i gceist le hobair an Choimisiúin, ó oibriú ar leibhéal beartais chun athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an dlí, an bheartais agus an chleachtais a bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas sa Stát agus laistigh de chomhlachtaí poiblí go hoibriú le pobail agus leis an tsochaí shibhialta chun monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar fhíorthaithí na ndaoine ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas.

Cuimsíonn obair na bhfoirne Beartais & Taighde tionscadail taighde intí agus coimisiúnaithe; tuairisciú idirnáisiúnta do chomhlachtaí faireacháin an chonartha um chearta an duine; ionchuir agus aighneachtaí beartais intíre agus barúlacha reachtacha; agus comhionannas a chur chun cinn agus bailiú sonraí chearta an duine.

Áirítear lenár gcumhachtaí dlíthiúla cúnamh praiticiúil a thabhairt, lena n-áirítear cúnamh dlí chun cabhrú le daoine tuiscint a fháil ar na modhanna ar cheart dóibh a úsáid chun a gcearta a chosaint. Déanfaimid idirghabháil a dhéanamh freisin mar amicus curiae sna hUaschúirteanna i gcásanna dlí a bhaineann le comhionannas nó le cearta an duine. 

Is cuma má bhímid ag tabhairt aghaidh ar imní aonair, i mbun plé leis an rialtas nó le comhlachtaí poiblí ar shaincheisteanna beartais agus cleachtais nó ag méadú feasachta i measc an phobail ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas, is é an tasc atá romhainn sochaí chothrom chuimsitheach a thógáil a chosnaíonn cearta an duine agus an comhionannas agus a chuireann chun cinn iad.

An Ról

Tá IHREC anois ag lorg duine atá cáilithe agus tiomanta go cuí chun glacadh le ról an Phríomhoifigigh Chúnta – Bainistíocht Taighde.

Beidh ról tábhachtach ag an bPríomhoifigeach Cúnta – Bainistíocht Taighde laistigh den fhoireann Beartais agus Taighde agus tá sé ríthábhachtach do dhearadh agus do sholáthar tionscadal taighde agus sonraí a coimisiúnaíodh go seachtrach agus intí, agus d'anailís, léirmhíniú agus cumarsáid fianaise chun tacú le hobair abhcóideachta agus monatóireachta beartais na foirne.

Beidh an méid seo a leanas san áireamh le príomhfhreagrachtaí an róil:

 • Tionscadail taighde agus sonraí a coimisiúnaíodh go seachtrach agus intí a dhearadh agus a chur i gcrích;
 • Anailís a léirmhíniú agus fianaise eimpíreach a chur in iúl;
 • Comhairle a fhorbairt maidir le forbairt straitéiseach sonraí comhionannais agus chearta an duine náisiúnta agus Eorpacha; agus
 • Bainistíocht agus spreagadh na foirne.

Níor cheart na freagrachtaí a leagtar amach thuas a mheas mar raon cuimsitheach agus féadfar go gcuirfear leo nó go n-athrófaí iad de réir mar is gá, i gcomhréir le ceanglais IHREC.

Iarratas agus tuilleadh eolais

Ba chóir do gach iarrthóir cuairt a thabhairt ar https://osborne.ie/ihrec-employment-opportunities/ chun tuilleadh faisnéise de na poist infhaighte ag an gCoimisiún maille leis an leabhrán eolais comhfhreagrach in-íoslódáilte le haghaidh gach post.

Ba cheart iarratais a chur isteach ar líne agus caithfear a áireamh leo:

 • Foirm Iarratais ina míníonn tú cén fáth ar chóir d’iarratas a chur san áireamh don phost seo agus cén chaoi a gcomhlíonann do chuid scileanna agus taithí na riachtanais don phost

Ní ghlacfar isteach san fheachtas ach amháin le hiarratais a chuirtear isteach go hiomlán ar line.

Le cur isteach ar an ról seo, caithfear iarrthóirí an fhoirm iarratais ábhartha a chomhlánú, a shíniú agus a sheoladh chuig ihrec@osborne.ie

Dáta Deiridh

Spriocdháta d'iarratais: Tabhair faoi deara, le do thoil, gurb é Déardaoin, an 19 Bealtaine 2022 ag 5:30 i.n. an t-am is déanaí a ghlacfar le hiarratais. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána, iarratais phoist ná CV-anna. Ní bhreithneofar iarratais a gheofar tar éis an dáta agus an ama dheiridh.

Eiseofar ríomhphost admhála le haghaidh gach iarratais a sheoltar isteach. Mura bhfuil admháil faighte agat ar d’iarratas laistigh de dhá lá ó sheol tú é, bí i dteagmháil le Foireann Earcaíochta Osborne i ríomhphost chuig ihrec@osborne.ie lena chinntiú go bhfuarthas d’iarratas.

Níor cheart aon fhiosrúcháin ná canbhasáil a dhéanamh go díreach le IHREC.

Is fostóir comhdheiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas agus fáiltíonn sé roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla agus ó ghrúpaí faoi ghannionadaíocht lena n-áirítear mionlach eitneach agus daoine faoi mhíchumas

Application Details

To apply for this role candidates must submit the relevant, signed and completed application form to ihrec@osborne.ie

Deadline for application: Please note latest receipt for applications is strictly 5.30pm on Thursday 19 May 2022. Incomplete applications, postal applications or CV’s will not be accepted. Any applications received after the closing date and time will not be considered.

An acknowledgement email will be issued for all applications received. If you do not receive acknowledgement of your application within two working days of submission, please contact Osborne Recruitment at ihrec@osborne.ie to ensure your application has been received.

No enquiries or canvassing should be made directly to IHREC.

The Irish Human Rights and Equality Commission is an equal opportunities employer and welcomes applications from people from diverse backgrounds and under-represented groups including ethnic minority and people with disabilities.